Scroll Top

Cookie Policy

Cookie Notice

Effective Date: December 2022

This Cookie Notice applies to https://vila-danica.com/ owned and operated by Villa Danica and describes how we use personal data collected through Cookies and other techniques including pixels (‘Cookies’) on our website https://vila-danica.com/ (‘Site’).

Data Collection

When entering the Site or viewing our targeted advertisements, we automatically collect data using Cookies.

The types of information that we collect through Cookies include IP address; device ID; viewed pages; browsing information; browser type; operating system; internet service provider; timestamp; the referring URL; and location data depending on the device you use.

More information on Cookies: Cookies are small bits of electronic information that a website sends to a visitor’s browser and are stored on the visitor’s hard drive. We place Cookies on your computer if you visit our website. If you are concerned about having Cookies on your device, you can set your browser to refuse all Cookies or to indicate when a cookie is being set, allowing you to decide whether to accept it. You can also delete Cookies from your device. However, if you choose to block or delete Cookies, certain features of the websites you visit may not operate correctly.

More information on pixel tags: Pixels (also known as ‘web beacons’ or ‘clear gifs’) are electronic files that usually consist of a single-pixel image and can be embedded in a web page or in an email to send information, such as a newsletter. We may use pixels to place or recognise a Cookie on your device if you use our services.

Third-party Cookies: We allow certain third parties to place Cookies. If you have questions about which Cookies are used and which parties place such Cookies, please contact us using the contact details set out below.

Processing Purposes

We use your information, including personal data, collected through Cookies for the following purposes:

  • A. Provide usage of our Site: We use information that we collect through Cookies to allow you to use the Site. It is our legitimate business interest to use Cookies for this purpose.
  • B. Perform analytics as to the use of our services: We use information that we collect through Cookies to analyse how our Site is used and to prepare reports on the use of our Site. We also use Cookies to keep track of your use of the Site, and to improve your user experience and the quality of the Site. It is our legitimate business interest to use Cookies for these purposes.
  • C. Providing targeted advertisements: We use information that we collect through Cookies to pursue our legitimate interests by providing targeted advertising. Where necessary, we will obtain prior consent before Cookies are placed for this purpose. If consent is given, you can withdraw it at all times. Moreover, you can object to our processing of your personal data for advertising purposes at all times.
  • D. Market research: We use information that we collect through Cookies to pursue our legitimate interests to engage in market research (such as the analysis of market segmentation or trends, preferences and behaviours, research about products or services, or the effectiveness of marketing or advertising) or product development (such as the analysis of the characteristics of a market segment or group of customers or the performance of our Site, in order to improve our Site).

If you wish to opt-out of the use of Cookies described in this section and no opt-out mechanism is available to you directly (for instance in your browser settings), please contact vila.danica@zd.t-com.hr.

Data Sharing

  • We do not sell or rent your personal data.
  •  Competent authorities: We disclose personal data to law enforcement and other governmental authorities insofar as it is required by law or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts and fraud.

Data Retention

There is a difference between session Cookies and permanent Cookies. Session Cookies only exist until you close your browser. Permanent Cookies have a longer lifespan and are not automatically deleted once you close your browser. We strive to serve Cookies or allow the serving of Cookies with a maximum lifespan of 5 years. Only in exceptional circumstances, such as for security purposes (such as fraud detection) and where absolutely necessary, will a Cookie have a longer lifespan. If you have questions about specific retention periods, please contact us via the contact details included below.

Questions or Complaints

If you have questions or concerns about our processing of your personal data, or if you wish to exercise any of the rights you have under this notice, you are welcome to contact us via vila.danica@zd.t-com.hr. You may also contact your local data protection authority with questions and complaints.

Changes to the Notice

Just as our business changes constantly, this Cookie Notice will also change from time to time. If you want to see changes made to this Cookie Notice from time to time, we invite you to access this Cookie Notice to see the changes.

 

________________________________________________

 

politika KOLAČIĆA

Datum stupanja na snagu: travanj 2018

Ova se obavijest o kolačićima odnosi na https://vila-danica.com/ koja je u vlasništvu i kojom upravlja Villa Danica te opisuje kako koristimo osobne podatke prikupljene putem kolačića i drugih tehnika, uključujući piksele (‘kolačiće’) na našoj web stranici https://www.vila-danica.com/(‘Web mjesto’).

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Prilikom ulaska na web mjesto ili pregledavanja ciljanih oglasa automatski prikupljamo podatke pomoću kolačića.

Vrste podataka koje prikupljamo putem kolačića uključuju IP adresu; ID uređaja; pregledane stranice; pregledavanje podataka; vrsta preglednika; operacijski sustav; internetski poslužitelj; vremenska oznaka; URL preporuke; i podatke o lokaciji, ovisno o uređaju koji upotrebljavate.

Više informacija o kolačićima: Kolačići su mali dijelovi elektroničkih podataka koje web mjesto šalje posjetiteljevom pregledniku i pohranjuju se na posjetiteljevom tvrdom disku. Kolačiće postavljamo na vaše računalo ako posjetite našu web stranicu. Ako ste zabrinuti zbog postojanja kolačića na svom uređaju, možete postaviti preglednik da odbija sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić postavlja, što vam omogućuje da odlučite želite li ga prihvatiti. Kolačiće također možete izbrisati sa svog uređaja. Međutim, ako odlučite blokirati ili izbrisati kolačiće, određene značajke web stranica koje posjećujete možda neće raditi ispravno.

Više informacija o oznakama piksela: Pikseli (poznati i kao “web-svjetionici” ili “prozirni gifovi”) elektroničke su datoteke koje se obično sastoje od slike od jednog piksela i mogu se ugraditi u web-stranicu ili u e-poštu za slanje podataka, poput kao bilten. Možemo koristiti piksele za postavljanje ili prepoznavanje kolačića na vašem uređaju ako koristite naše usluge.

Kolačići trećih strana: Omogućujemo postavljanje kolačića određenim trećim stranama. Ako imate pitanja o tome koji se kolačići koriste i koje strane postavljaju takve kolačiće, kontaktirajte nas koristeći kontakt podatke navedene u nastavku.

SVRHE ZA OBRADU

Vaše podatke, uključujući osobne podatke, prikupljene putem kolačića, koristimo u sljedeće svrhe:

A. Osigurajte upotrebu naše web stranice: Koristimo podatke koje prikupljamo putem kolačića kako bismo vam omogućili korištenje web stranice. Naš je legitimni poslovni interes koristiti kolačiće u tu svrhu.
B. Izvršite analitičku analizu korištenja naših usluga: Informacije koje prikupljamo putem kolačića koristimo za analizu načina korištenja naše web stranice i za pripremu izvješća o korištenju naše web stranice. Također koristimo kolačiće kako bismo pratili vašu upotrebu web mjesta i poboljšali vaše korisničko iskustvo i kvalitetu web mjesta. Naš je legitimni poslovni interes koristiti kolačiće u ove svrhe.
C. Pružanje ciljanih reklama: Informacije koje prikupljamo putem kolačića koristimo za ostvarivanje svojih legitimnih interesa pružanjem ciljanog oglašavanja. Po potrebi ćemo dobiti prethodnu suglasnost prije postavljanja kolačića u tu svrhu. Ako je dana suglasnost, možete je uvijek povući. Štoviše, u svakom se trenutku možete protiviti našoj obradi vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja.
D. Istraživanje tržišta: Informacije koje prikupljamo putem kolačića koristimo kako bismo ostvarili svoje legitimne interese kako bismo se uključili u istraživanje tržišta (poput analize segmentacije tržišta ili trendova, preferencija i ponašanja, istraživanja o proizvodima ili uslugama ili učinkovitosti marketinga ili oglašavanje) ili razvoj proizvoda (poput analize karakteristika tržišnog segmenta ili grupe kupaca ili izvedbe naše web stranice, radi poboljšanja naše web stranice).

Ako želite isključiti upotrebu kolačića opisanih u ovom odjeljku, a nije vam dostupan mehanizam za isključivanje (na primjer u postavkama vašeg preglednika), kontaktirajte vila.danica@zd.t-com.hr.

DIJELJENJE PODATAKA
Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše osobne podatke.
Nadležna tijela: Osobne podatke otkrivamo tijelima za provedbu zakona i drugim državnim tijelima u mjeri u kojoj to zahtijeva zakon ili je nužno potreban za prevenciju, otkrivanje ili kazneni progon kaznenih djela i prijevara.
ZADRŽAVANJE PODATAKA

Postoji razlika između kolačića sesije i trajnih kolačića. Kolačići sesije postoje samo dok ne zatvorite preglednik. Trajni kolačići imaju duži životni vijek i ne automatski se brišu nakon što zatvorite preglednik. Nastojimo služiti kolačiće ili dopustiti posluživanje kolačića s maksimalnim životnim vijekom od 5 godina. Samo u iznimnim okolnostima, poput sigurnosnih razloga (kao što je otkrivanje prijevare) i tamo gdje je prijeko potrebno, Cookie će imati duži životni vijek. Ako imate pitanja o određenim rokovima čuvanja, kontaktirajte nas putem dolje navedenih podataka za kontakt.

PITANJA ILI PRIGOVORI

Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka, ili ako želite ostvariti neko od prava koja imate prema ovoj obavijesti, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila vila.danica@zd.t-com.hr. Također se možete obratiti lokalnom tijelu za zaštitu podataka s pitanjima i žalbama.

PROMJENE U OBAVIJESTI

Kao što se naše poslovanje neprestano mijenja, tako će se i ovo Obavijest o kolačićima mijenjati s vremena na vrijeme